Dinasti Soenarja di Jelekong bandung

Industri kreatif bermula dari keluarga turun temurun, yang akhirnya menjadi sebuah kampung seni,
hal ini dapat kita temukan di Jelekong Bandung.

dalam berkreatif berpatok pada 3 faktor :
1. etika
2. logika
3. estetika

https://www.youtube.com/watch?v=dbU2b81FhFE